24 | 01 | 2021

Вплив похідних 1,2,4тріазолу на ліпідний обмін під час експериментального гепатиту

І.М. Білай, Є.О. Михайлюк, М.П. Красько, Л.П. Федюніна м. Запоріжжя 

Згідно з теорією ліпопротеїдної інфільтрації формування атеросклерозу відбувається за рахунок на копичення ліпідів у крові. Зважаючи на те, що порушення функції печінки впливають на обмін ліпідів в організмі, цікаво було вивчити вплив досліджуваних речовин на обмін ліпідів в умовах експеримен тального гепатиту. Досліди in vivo проводили на обоєполих нелінійних щурах обох статей масою 130– 220 г. Дослідження виконували у відповідності з рекомендаціями ≪Керівництва по експериментальному (доклінічного) вивченню нових фармакологічних засобів≫. Експериментальною моделлю гепатиту виступала загально прийнята модель наведена в рекомендаціях АМН України Стефанова. Для відтворення гострого токсичного ураження печінки використовували 50% олійний розчин тетрахлорметану у дозі 1 мл/100 г маси тіла щура, який вводили внутрішньошлунково 2 рази через 24 години. В якості біоматеріалу для проведення комплексних досліджень в рамках виконання поставлених у цій роботі завдань, викори стовували сироватку крові. За результатами дослідження було встановлено, що у тварин з контрольної групи відбувалося підвищення рівня загального холестерину (ЗХС), βліпопротеїдів (βЛП) та тригліцеридів (ТГ). Всі досліджувані речовини не однозначно проявляли гіполіпідемічну активність. Деякі досліджувані сполуки проявляли гіперліпідемічну дію. Під час роботи відзначалась закономірність між хімічною структурою і гіполіпідемічної дією похідних 1,2,4тріазолу.