24 | 01 | 2021

Особливостi обміну глюкози в еритроцитах хворих на дiлатацiйну кардiомiопатiю

Н.М. Йолкінам. Сімферополь

З'ясування молекулярних основ різних захворювань та патологічних станів організму людини є однією з актуальних проблем сучасної медицини та біології. Показано, що при деяких захворюванняху патологічний процес залучаються еритроцити, в яких відбуваються певні біохімічні зміни. Відомо, що для еритроцитів велике значення має обмін глюкози, особливо гліколітичні реакції, які є джереломвідновлювальних еквівалентів (НАД ЃE Н), а також АТФ. Враховуючи це доцільним є вивчення показниківобміну глюкози в еритроцитах при різних захворюваннях. Метою роботи було вивчення окремихпоказників гліколітичних реакцій в еритроцитах хворих на ділатаційну кардіоміопатію. Матеріалом для досліджень слугували еритроцити практично здорових людей – донорів станції переливання крові м. Симферополя, а також хворих на ділатаційну кардіоміопатію. Еритроцити гемолізували за методом Драбкіна. В гемолізатах еритроцитів визначили вміст АТФ і фосфоенолпірувату (ФЕП). Отримані даніобробляли статистично з використанням t-критерію Стьюдента. Як показали результати досліджень, в еритроцитах хворих на ділатаційну кардіоміопатію спостерігаються ріст вмісту ФЕП і АТФ порівняно зконтрольною групою (у 1,8 разу і у 2,4 рази, відповідно). Оскільки, ФЕП і АТФ є продуктами гліколізу, збільшення їх вмісту дозволяє зробити висновок про інтесифікацію гліколітичних реакцій в еритроцитах за умов даної патології. Загалом, ці зміни можуть мати певне компенсаторне значення. Розвитокадаптивно-компенсаторних реакцій в цьому напрямку може сприяти не тільки підвищенню енергообмінув еритроцитах, але й більш активному утворенню НАД ∙ Н, а також 2,3-дифосфогліцерату — алостеричного ефектора гемоглобіну.